Animated support

Baku:

Azar Mammadov

New York:

Ali Novruzov

Baku:

Rashadat Akhundov

Baku:

Video Petitions from UK

London: